Menu
Menu

ISO 10015: 1999 مدیریت کیفیت – دستورالعمل های آموزش

سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 / توافق نامه کارگاه بین المللی (IWA2)
  یک فرایند آموزش برنامه ریزی شده و منظم می تواند کمک شایانی به سازمان برای بهبود قابلیت های خود و تحقق اهداف کیفیت آن کند.
  برای انتخاب و اجرای آموزش برای بستن شکاف بین صلاحیت مورد نیاز و موجود ، مدیریت باید مراحل زیر را نظارت کند:
  الف) تعیین نیازهای آموزشی.
  ب) آموزش طراحی و برنامه ریزی.
  ج) فراهم کردن آموزش.
  د) ارزیابی نتیجه آموزش.
  برای چه کسی مرتبط است؟
  ایزو 10015-IWA2 به هر سازمانی که مایل به تجاوز از آموزش است ، یک شرط اساسی برای مشاغل از انواع و اندازه ها ، خواه در بخش خصوصی ، دولتی یا داوطلبانه باشد ، مربوط می شود.
  برای سؤال یا سوالات با ما تماس بگیرید