Menu
Menu

ISO 21001: 2018 سازمان های آموزشی – سیستم های مدیریتی برای سازمان های آموزشی – الزامات با راهنمایی برای استفاده

سازمانهای آموزشی – سیستمهای مدیریتی برای سازمانهای آموزشی – الزامات راهنمایی جهت استفاده
 ISO 21001: 2018 در صورت وجود چنین سازمانی الزامات مربوط به سیستم مدیریتی برای سازمانهای آموزشی (EOMS) را مشخص می کند:
  الف) باید توانایی خود را در پشتیبانی از دستیابی و پیشرفت شایستگی از طریق تدریس ، یادگیری یا تحقیق نشان دهد.
  ب) هدف از این کار ارتقاء رضایت فراگیران ، سایر ذینفعان و کارکنان از طریق کاربرد مؤثر EOMS آن ، از جمله فرایندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با الزامات فراگیران و سایر ذینفعان است.
 کلیه الزامات ISO 21001: 2018 عمومی است و درنظر گرفته شده است که برای هر سازمانی که از برنامه درسی استفاده می کند ، برای حمایت از پیشرفت شایستگی از طریق آموزش ، یادگیری یا تحقیق ، صرف نظر از نوع ، اندازه یا روش تحویل ، قابل اجرا باشد.
 ISO 21001: 2018 می تواند در سازمانهای آموزشی در سازمانهای بزرگتری که فعالیت اصلی آنها آموزش و پرورش نیست ، مانند بخشهای آموزش حرفه ای ، قابل اجرا باشد.
 ISO 21001: 2018 در مورد سازمانهایی که فقط محصولات آموزشی تولید و تولید می کنند صدق نمی کند.